Sposoby ochrony przeciwpożarowej w firmie

W każdej firmie niezwykle ważne są instrukcje postępowania w wypadku pożaru. Wszyscy pracownicy powinni być zaznajomieni z procedurami ewakuacji oraz rozlokowaniem środków ochrony osobistej, niezbędnych w przypadku pożaru. Obowiązek zapoznania pracowników z tymi wymogami spoczywa na pracodawcy, który jest równocześnie właścicielem lub zarządcą budynku firmy.

Jak odbywa się audyt przeciwpożarowy?

audyt ppożFaktyczny stan ochrony przeciwpożarowej w firmie musi być kontrolowany regularnie. W tym celu przeprowadza się audyt ppoż. Sprawdza się wówczas czy stan faktyczny jest zgodny z obowiązującymi przepisami. Kontroli podlegają procedury, środki ochrony, gaśnice oraz inne normy i regulacje, które uwzględnione są w ogólnych, aktualnie obowiązujących przepisach o ochronie przeciwpożarowej. Bezsprzeczną korzyścią wynikającą z przeprowadzenia przez pracodawcę audytu przeciwpożarowego jest brak konsekwencji prawnych wynikających z wykrytych nieprawidłowości. Celem audytu jest bowiem poprawa ochrony przeciwpożarowej i doprowadzenie jej do stanu wymaganego przez przepisy. Pracodawca, który w wyniku zaniedbań i braku audytu dopuści do powstania nieprawidłowości naraża się nie tylko na odpowiedzialność karną i finansową ale także, w wypadku pożaru, na odpowiedzialność za zniszczone mienie oraz ludzkie życie.  Audyty przeprowadzane są przez firmy zewnętrzne, specjalizujące się w tego typu działaniach oraz przez pracodawców we własnym zakresie, co ma miejsce częściej przy małych przedsiębiorstwach.

Ochrona przeciwpożarowa jest ważnym elementem każdego przedsiębiorstwa i nie wolno o niej zapominać ani jej bagatelizować. Od rzetelności przeprowadzonego audytu może w przyszłości zależeć życie pracowników firmy lub całe jej mienie.  Może to pozwolić także uniknąć konsekwencji wynikających z nieprawidłowości ujawnionych w przypadku kontroli.