Sprowadzanie ubrań z Irlandii

W związku z przystąpieniem Polski do grona krajów Unii Europejskiej dnia pierwszego maja 2004 roku, zaczęliśmy handlować z większą liczbą państw. Przede wszystkim skupiliśmy się na Irlandii, z której sprowadzamy teraz najwięcej towarów, zwłaszcza odzież.

Proces wymiany towarowej z Irlandią

najlepszy towar z IrlandiiSprowadzany do Polski najlepszy towar z Irlandii cieszy się znaczną popularnością. Wszyscy korzystamy z towarów przywiezionych właśnie z Irlandii, przede wszystkim z odzieży. Dzieje się tak dzięki funkcjonowaniu swobodnej wymiany handlowej na całym terenie Unii Europejskiej. Odpowiednie przepisy traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej mówią o tym, że w zakresie zastosowania Traktatów i bez uszczerbku dla postanowień szczególnych, które one przewidują, zakazana jest wszelka dyskryminacja ze względu na przynależność państwową. Dlatego więc ubrania pochodzące z Irlandii są sprowadzone do Polski w tak łatwy sposób. Także nie są one wcale droższe od polskich, co także wynika z postanowień wolnego rynku Unii Europejskiej. Przepisy wyraźnie stanowią, że żadne Państwo Członkowskie nie nakłada bezpośrednio lub pośrednio na produkty (w tym przypadku ubrania) innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych jakiegokolwiek rodzaju wyższych od tych, które nakłada bezpośrednio lub pośrednio na podobne produkty krajowe. Ponadto żadne Państwo Członkowskie nie nakłada na produkty innych Państw Członkowskich podatków wewnętrznych, które pośrednio chronią inne produkty. Wszystkie tego typu regulacje w znaczny sposób czynią wymianę handlową pomiędzy państwami objętymi zakresem swobodnej wymiany handlowej.

Widzimy więc, że we współczesnych czasach swobodna wymiana handlowa to nie tylko marzenia, które były dawniej szeroko nierealne, lecz rzeczywistość. Dzięki temu na tereny Polski sprowadzane jest wiele ubrań z Irlandii.